Välkommen till portalen för Symtomenkäten

På denna webbplats kan du genomföra en Symtomenkät, omvandla resultatet till en sammanställning och skapa en Pdf-fil för arkivering och/eller utskrift av denna. Exemplen i listan nedan är framtagna av Ragnar Åstrand och visar representativa/autentiska sammanställningar av Neurokognitiv Symtomenkät vid olika kognitiva sjukdomar.
Diagnos
Alzheimers sjukdom, prodromal - Amnestisk MCI Visa
Alzheimers sjukdom, mild demens - Tidig debut Visa
Alzheimers sjukdom, mild-medelsvår demens - Sen debut Visa
Posterior kortikal atrofi - PCA Visa
Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada - AD + VaD Visa
Vaskulär demens - VaD Visa
Frontaltemporal demens, beteendevariant - FTDbv Visa
Semantisk demens - SD Visa
Primär progressiv icke-flytande afasi - PNFA Visa
Lewybodydemens - DLB Visa
Parkinsons sjukdom med demens - PDD Visa