Välkommen till portalen för Symtomenkäten

På denna webbplats kan du genomföra en Symtomenkät, omvandla resultatet till en sammanställning och skapa en Pdf-fil för arkivering och/eller utskrift av denna. Exemplen i listan nedan är framtagna av Ragnar Åstrand och visar representativa/autentiska sammanställningar av Neurokognitiv Symtomenkät vid olika kognitiva sjukdomar.

När en person får minnessvårigheter eller liknande svårtolkade symtom, kan man behöva undersöka om detta beror på någon sjukdom som stör hjärnans funktioner.

För att på säkraste sätt komma fram till rätt diagnos och kunna erbjuda lämplig behandling, måste den utredande läkaren göra en noggrann analys av varje patients speciella symtombild.

Personen kan av olika skäl ha svårt att utförligt beskriva sitt tillstånd. Det är därför av stort värde, om en eller flera anhöriga/närstående omsorgsfullt går igenom detta formulär och ger sin beskrivning av situationen. Den/de som lämnar uppgifterna bör ha känt personen länge och väl känna till hur han/hon har det i sitt dagliga liv.

Ange om och i vilken utsträckning beskrivna symtom observerats, genom att markera de alternativa påståenden eller svar som stämmer bäst med Din/Er uppfattning. Vissa frågor besvaras på separata textrader.

Det är viktigt att uppgifterna särskilt belyser det som förändrats i personens tillstånd.

Personen eller Patienten förkortas på vissa ställen i enkäten till bokstaven P.

De inhämtade uppgifterna behandlas under sekretess och endast sammanställningen sparas.